Norway

Riksrevisjonen om Direktoratet for e-helse: Brudd på reglene i 11 av 14 anskaffelser

Riksrevisjonen startet granskning av direktoratets konsulentbruk etter Aftenposten-avsløringer. Nå er konklusjonen klar.

Riksrevisor Per-Kristian Foss presenterer undersøkelsen på en pressekonferanse klokken 10.30 tirsdag. Arkivbilde. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Saken oppdateres.

«Omfattende og gjennomgående feil»

Slik oppsummerer Riksrevisjonen anskaffelsene og konsulentbruken i Direktoratet for e-helse i en rapport som ble offentliggjort tirsdag formiddag.

Riksrevisjonen er Stortingets vaktbikkje. De har ansvaret for å følge med på hvordan myndighetene gjør jobben sin og hvordan Stortingets vedtak blir fulgt opp.

Riksrevisjonen har siden i fjor høst sett på anskaffelser og bruk av konsulenter i Direktoratet for e-helse. Denne granskningen kom i gang etter en rekke saker i Aftenposten om rolleblanding og mulige brudd på regelverket.

Avisen har avslørt hvordan konsulenter og deleiere i PWC gjennom flere år har jobbet fulltid i direktoratet, ofte i lederroller. Konsulentselskapet har samtidig sikret seg kontrakter verdt flere hundre millioner kroner.

I 2019 var nesten halvparten av direktoratets utgifter betaling for konsulenter.

Riksrevisjonen mener at Direktoratet har:

  • Brutt anskaffelsesregelverket i 11 av 14 anskaffelser der det er leid inn konsulenter.
  • Brutt prinsippene i anskaffelsesloven om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet.
  • Ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere avhengigheten av enkeltkonsulenter og enkeltleverandører.
  • Ikke sikret tilstrekkelig kostnadskontroll i anskaffelsene.

Les også

Les en av avsløringene: E-helsepartnerne

Etter Aftenpostens omtale av konsulentbruken leide Direktoratet for e-helse inn et advokatfirma for å gjennomgå enkelte anskaffelser av PwC-konsulenter.

Konklusjonen at en kontrakt verdt 145 millioner kroner ble lyst ut i strid med regelverket. En annen kontrakt, verdt 75 millioner kroner, ble frikjent.

I ettertid har direktoratet gjort en rekke endringer i rutinene for bruk av konsulenter.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har det overordnede ansvaret for Direktoratet for e-helse. I sitt svar til Riksrevisjonen skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) at «bruk av konsulenter kan være et riktig og viktig supplement for å sikre spisskompetanse og fleksibilitet», men at han «erkjenner at direktoratets praksis og rutiner ikke har vært gode nok».

Kritiserer oppfølgning av prestisjevisjon

Riksrevisjonen har også undersøkt hvordan Direktoratet for e-helse og Helse- og omsorgsdepartementet mer overbyggende har jobbet for å nå målet om Én innbygger – én journal.

Direktoratet for e-helse holder til på Skøyen i Oslo. Foto: Bjørge, Stein

Dette var navnet på visjonen som den rødgrønne regjeringen lanserte i 2012. Det er blant annet i dette arbeidet konsulentselskapet PWC har vært sentrale.

Målet var et helsevesen med sømløs flyt av opplysninger om pasientene mellom sykehus, legekontorer og andre helsevirksomheter.

I dag preges av helsevesenet fremdeles av manglende informasjonsflyt, systemer som ikke snakker sammen og utdaterte, tekniske løsninger.

Riksrevisjonen slår fast at arbeidet med dette har hatt «betydelige svakheter», og skriver blant annet følgende:

  • Det pågår fortsatt utredning, selv om denne allerede har pågått i over åtte år, har kostet minst 150 millioner kroner og gitt 5000 sider dokumentasjon.
  • Rask teknologisk utvikling har gjort åpne plattform-/økosystemløsninger mer aktuelle for helsesektoren, men utredningen er blitt forsinket fordi dette ikke ble fanget opp tidlig nok.
  • Sentrale fagmiljøer har ikke blitt tilstrekkelig involvert, og utredningene kunne vist til et bredere forskningsgrunnlag.

Direktoratet for e-helse har blant annet brukt flere år på å utrede et prosjekt som har fått navnet Akson, med en anslått totalkostnad på inntil 22 milliarder kroner.

Det skal gi fastleger, legevakter og helsestasjoner et felles journalsystem. Prosjektet har vært omstridt. Ulike aktører har ment at prosjektet er for dyrt, for stort og vil ta for lang tid.

Riksrevisjonen skriver at «det valgte konseptet for Akson har høy kompleksitet, usikkerhet og risiko, men Direktoratet for e-helse har avvist noen forslag om å dele opp tiltaket som kunne ha redusert risikoen.» De mener også det er en risiko for at hele prosjektet kan endte opp med å bli ulønnsomt for samfunnet.

Riksrevisjonen mener overordnet at helse- og omsorsdepartementet ikke har ivaretatt sitt ansvar for oppfølging, kvalitetssikring og rapportering av arbeidet med én innbygger – én journal på en god måte.

Men helse- og omsorgsminister Bent Høie er ikke enig i dette, skriver han i sitt svar til Riksrevisjonen. Han viser til at arbeidet har vært kvalitetssikret i tråd med statens prosjektmodell for store investeringer.

Direktoratet for e-helse holder til på Skøyen i Oslo. Foto: Marte Christensen


Source link

Related Articles

Back to top button