Norway

Bertheussen får anken sin behandlet for straffeutmålingen

Laila Anita Bertheussen får straffesaken sin behandlet i lagmannsretten. Hun ble i januar dømt til ett år og åtte måneders fengsel for angrep på demokratiet.

Laila Anita Bertheussen på domsavsigelsen i tingretten. Tegning: Esther Bjørneboe, NTB

I Oslo tingrett ble Bertheussen dømt for åtte tilfeller av trusler mot sin samboer og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Det ble også fremsatt trusler mot samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Hun har nektet straffskyld og mener at påtalemyndigheten har tiltalt feil person for de omtalte forholdene.

Lagmannsrettens ankeutvalget kunne nekte å slippe anken gjennom hvis utvalget «klart» mente at «anken ikke vil føre frem».

Fikk delvis medhold

Bertheussen anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, lovanvendelsen og saksbehandlingen for tiltalens poster I, II og IV, subsidiært straffeutmålingen. Hun er endelig frifunnet i tingretten for tiltalen post III.

Anken over straffeutmålingen er henvist til ankeforhandling. De øvrige ankegrunner ble nektet fremmet, idet lagmannsretten enstemmig kom til at disse ankegrunnene klart ikke kunne føre frem og burde nektes fremmet.


Source link

Related Articles

Back to top button